Tag: wysyłanie plików

4 posts

Wysyłanie plików na serwer - rsync

RSYNC musi być zainstalowany po stronie klienta i na serwerze.

strona/scripts/upload.sh

	#!/bin/sh

SRC='/home/mateusz/projekty/strona/'

rsync -ave 'ssh' \
    --filter='merge .rsync-filter' \
    $SRC \
    [email protected]:DIRECTORY

strona/scripts/.rsync-filter

	- /scripts
- /tests
- /nbproject
- /.hg
- /.hgignore
- /.zfproject.xml
- /application/configs/site.xml
- /application/configs/application.ini
- /public/media
- /public/images/captcha
- /public/index.php
- /data/cache
- /library/Zend
- /library/ZendX

użycie:

	cd /home/mateusz/projekty/strona/
./upload.sh

Zend_Form i wysyłanie plików - cz. 3

Oto trzeci artykuł dotyczący wysłania plików na serwer przy użyciu komponentu Zend_Form. Tym razem pokażę jak wyświetlić użytkownikowi pasek postępu.

Pasek nie zadziała przy standardowej konfiguracji PHP. Wymagane jest jedno z dwóch rozszerzeń: APC lub uploadprogress. Zend Framework automatycznie wykryje które z nich jest dostępne i użyje go.

Założenia

Chcemy uzyskać prosty pasek pokazujący postęp wysyłania pliku w tle. Niech strona w określonym odstępie czasu (np 1/10 sekundy) wysyła zapytania do serwera, który zwróci żądaną informację.

Podobnie jak w poprzednim artykule przedstawione rozwiązanie musi być elastyczne - niech zadziała także gdy serwer nie obsługuje paska postępu lub gdy użytkownik wyłączy obsługę Java Script.

Podstawą będzie aplikacja napisana w poprzednim artykule.

Zend_Form i wysyłanie plików - cz. 2

W poprzednim artykule zaprezentowałem wysyłanie plików z formularza opartego o komponent Zend_Form. Teraz tamten przykład zostanie wzbogacony o możliwość wysyłania w tle przy pomocy JavaScript-u i biblioteki jQuery.

Plan

Ze względów bezpieczeństwa interpreter JavaScript nie ma dostępu do systemu plików, zatem nie może brać bezpośredniego udziału w przesyłaniu. Transfer plików w tle można zrealizować przy pomocy małej sztuczki: formularz z plikiem może być przesłany poprzez niewidoczną ramkę (IFRAME). Po zakończeniu procesu serwer zwróci kod JavaScript który poinformuje użytkownika o sukcesie operacji (lub o ewentualnym niepowodzeniu).

Zend_Form i wysyłanie plików

Temat wysyłania plików był już przeze mnie poruszany wcześniej, jednak myślę że teraz warto do niego powrócić. Tym razem zagadnienie zostanie opisane w cyklu czterech artykułów. Pierwszy przedstawi prosty przykład tradycyjnego, synchronicznego wysyłania plików. Drugi zaprezentuje wysyłanie w tle, a trzeci - pasek postępu oparty na rozszerzeniu APC. W ostatnim pokażę jak zintegrować wysyłanie z klasami MVC Zenda.

Zapraszam na część pierwszą.